GIỚI THIỆU

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY PCCC (CÓ CẬP NHẬT, BỔ SUNG)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH NỘI QUY PCCC (CÓ CẬP NHẬT, BỔ SUNG)

  XƯỞNG ĐIỆN & MÁY LẠNH Ô TÔ  Dr COOL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 03/ QĐ-PCCC                         Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022      
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Nội quy phòng cháy chữa cháy


- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sữa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

-Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;

 - Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.
  
                                                                         CHỦ HỘ KINH DOANH QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Nay ban hành “Nội quy phòng cháy chữa cháy “ có cập nhật, bổ sung như trong phụ lục 1 kèm theo.
Điều 2: Nội quy phòng cháy chữa cháy này thay thế cho  Nội quy phòng cháy chữa cháy đã ban hành trước đây.

Điều 3: Mọi cá nhân làm việc tại xưởng và khách hàng đến giao dịch, sửa chữa xe tại xưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


 
Nơi nhận:                                                                      CHỦ HỘ KINH DOANH 
- Như điều 3.                                                                                 
- Lưu cơ sở.
 
  
                                                                                              

                                                                                              Nguyễn Lan Anh

 

 

 

 

                                                                                          PHỤ LỤC 1

                                                                   NỘI QUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-PCCC ngày 15 tháng 4 năm 2022)

          Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản  trong xưởng toàn thể nhân viên cũng như chủ xe có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể mọi người trong cơ sở kể cả những người khách đến cơ sở.

Điều 2: Cấm không được hút thuốc trong khu làm việc của xưởng.

Điều 3: Cấm không được câu mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, phải kiểm tra và tắt đèn, quạt và các thiết bị điện khác trước ra khỏi xưởng.

Không:  - Dùng dây điện cắm trực tiếp vào ổ cắm.

              - Để các vật dễ cháy gần bảng điện và dây điện.

              - Để xăng dầu và các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây điện.

Điều 4: Cấm không được đánh diêm, bật lửa, hàn cắt hoặc tạo ra tia lửa điện tại khu vực sử dụng chất tẩy rửa dễ cháy.

Điều 5: Sắp xếp vật tư hàng hoá, phương tiện trong phòng phải gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và tra cứu khi cần thiết.

Điều 6: Không để các chướng ngại vật trên lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 7: Phương tiện, dụng cụ chữa cháy phải để nơi dẽ thấy dễ lấy và thường xuyên kiểm tra  bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8: Cá nhân nào vi phạm sẽ tuy theo mức độ mà bị xử lý theo quy định của Pháp luật.

         

Bản đồ

Liên kết website
Thư viện ảnh nổi bật
sachDH honglink
Thống kê truy cập