GIỚI THIỆU

QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH ĐỘI PCCC (CÓ CẬP NHẬT)

QUYẾT ĐỊNH DANH SÁCH ĐỘI PCCC (CÓ CẬP NHẬT)

  XƯỞNG ĐIỆN & MÁY LẠNH Ô TÔ

                           Dr COOL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số: 05/ QĐ-PCCC                         Hà nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022      
 
QUYẾT ĐỊNH
Thay đổi thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở


- Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ IX thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sữa đổi bổ sung một số điều luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

-Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy;

 - Căn cứ tình hình thực tế của cơ sở.
  
                                                                         CHỦ HỘ KINH DOANH QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1: Nay  thay đổi danh sách thành viên Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở gồm các ông bà có tên trong danh sách như tại phụ lục 1 kèm theo.

Điều 2: Danh sách thành viên Đội phòng cháy, chữa cháy này thay thế cho Danh sách thành viên Đội phòng cháy, chữa cháy đã ban hành trước đây.
Điều 3: Các ông có tên trong danh sách tại Điều 1 và mọi cá nhân làm việc tại xưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


 
Nơi nhận:                                                                      CHỦ HỘ KINH DOANH 
- Như điều 3.                                                                                 
- Lưu cơ sở.
 
  
                                                                                              

                                                                                              Nguyễn Lan Anh

Bản đồ

Liên kết website
Thư viện ảnh nổi bật
sachDH honglink
Thống kê truy cập